O mnie

Wykształcenie wyższe i podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

The Chartered Institute of Management Accountants

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów

Uczelnia Łazarskiego

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Politechnika Warszawska

Akademia Sztuki Wojennej

Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki

Członek-Założyciel

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Zawodnik

ICV

Członek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członek

Doświadczenie projektowe

2022
stworzenie planu Organizacji podmiotu produkcji masowej

W ramach realizacji projektu powołania do życia nowego podmiotu zaprojektowałem podmiot produkcyjny.

Prace polegały na zebraniu informacji, wykonaniu wielu analiz zgodnie ze sztuką zarządzania, stworzeniu modelu finansowego oraz strategii w kluczowych obszarach działalności.

Wartość projektu 60 mln RUR

 

2022
stworzenie Zintegrowanego Modelu Finansowego grupy Kapitałowej

W ramach realizacji projektu stworzenia zintegrowanego modelu finansowego w grupy kapitałowej podjąłem prace nad stworzeniem rodowanego planu finansowego spółki dominującej oraz pozostałych spółek grupy.

Prace polegały na analizie działalności i odwzorowaniu jej w modelu wraz z mapowaniem do systemu rachunkowego spółki. 

Dodatkową wartością dodaną, znacząco podwyższającą przydatność modelu było zebranie i wprowadzenie danych historycznych i oparciu modelu o metodologię ekstrapolacji.

Wartość przychodów grupy kapitałowej – ok. 600 mln zł

 

2021-2022
Opracowanie projektu Systemu pozyskiwania i prezentacji informacji zarządczych

W ramach realizacji projektu zidentyfikowałem nowy, niszowy trend w obszarze pozyskiwania i przekazywania informacji.

Zebrałem dane, wykonałem analizy i sformułowałem strategie działania.

 Informacje przedstawiłem wytypowanemu beneficjentowi.

Czołowa polska spółka uruchomiła projekty w ramach tej swoje działalności.

 

Wartość – znacząca (brak możliwości ujawnienia). 

2018-2021

Kierowanie projektem Stworzenia inteligentnego urządzenia pomiarowego

W ramach realizacji projektu kierowałem projektem stworzeni urządzenia pomiarowego nowej generacji.

Na podstawie założeń projektowych, na bazie własnego RTOS zaprojektowano hardware i software realizujące rozbudowane funkcje pomiarowe, logiczne i komunikacyjne (przewodowe i bezprzewodowe), GUI.

Przeprowadzono badania mechaniczne,  klimatyczne, EMC i inne.

 

2007
stworzenie spójnego systemu kontrolingu

W ramach realizacji projektu tworzenia spójnego systemu kontrolingu w grupie kapitałowej podjąłem prace nad stworzeniem kontrolingu w ramach spółki.

Prace te były następnie kontynuowane, w ramach projektu realizowanego w całej grupie kapitałowej, ostatecznie opartego na programie IBM Cognos.

 

Przychody ze sprzedaży spółki: 20 – 46 mln zł

Przychody ze sprzedaży grupy:2.6 – 3.0 mld zł

2005
Opracowanie i wdrożenie systemów KD RCP

W celu automatyzacji rozliczania kosztów pracy oraz lepszego wykonywania zapisów kodeksu pracy oraz uszczelnienia ruchu
na terenie zakładu opracowałem założenia
i wdrożyłem systemy Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy. Systemy te znacząco poprawiły bezpieczeństwo pracy w Spółce.

W związku z dużą nieadekwatnością do bieżących potrzeb zarządzania funkcjonującego w Spółce systemu opracowałem i wdrożyłem szereg programów informatycznych, tworzących łącznie system klasy ERP. Prace rozpoczęły się od stworzenia programu obliczającego koszty wyrobów na podstawie pracochłonności normowanej oraz cen ewidencyjnych materiałów. Po odpowiedniej modyfikacji program służył do wyliczana wartości produkcji w toku z podziałem na poszczególne zlecenia. W następnej kolejności stworzono relacyjną bazę danych obejmującą swoim zakresem środki trwałe, stanowiska produkcyjne, technologie, magazyny, planowanie produkcji. 

W efekcie umożliwiło to wykonywanie podziału pracy bezpośrednio z systemu komputerowego.

opracowałem działania restrukturyzacyjne w obszarze finansów, handlu, zaopatrzenia, które zakończyły się pełnym sukcesem tj. pełną restrukturyzacją zobowiązań, odzyskaniem płynności oraz dodatkowo pozyskaniem nowoczesnego majątku. Działania te wykorzystały szerokie spektrum narzędzi, wśród których wymienić można konwersję zadłużenia na kapitał spółki, dokapitalizowanie, pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych czy też rozłożenie na raty spłaty zobowiązań.

Kolejnym elementem było zaprojektowanie i wdrożenie zmian w asortymencie i organizacji produkcji. W ramach tych prac, w wyniku analiz, zrezygnowano z części asortymentu przy jednoczesnym opracowaniu i wdrożeniu nowych wyrobów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wykonanie analiz 69 podmiotów przemysłowego potencjału obronnego dla celów opracowania „Strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002 – 2005”. Dokument ten przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.

Uczestniczenie w prezentacjach w ramach prac komisji sejmowych i rządowych.

 

Liczba zatrudnionych: ponad 34 tys. osób.

Liczba osób w projekcie: 5.

Czas trwania projektu: ok. 6 m-cy.

Narzędzie: Program MS Word, MS Excel.

1999
Automatyzacja rejestracji i rozliczeń kosztów

Wykonanie analizy zasanego sposobu rozliczania kosztów zespołów kont „4” na „5”, tzw. Amerykanka, opracowałem i wdrożyłem system oparty o MS Excel Oraz MS Access.

 

Liczba zatrudnionych: ok. 700 osób.

Liczba osób w projekcie: 3.

1998
Wdrożenie programu PŁATNIK

W związku z wprowadzeniem reformy systemu emerytalnego w Spółce konieczne było wdrożenie programu dla płatników składek na ubezpieczenie społeczne. Program pozwala na przygotowanie, wydruk oraz transmisję doku-mentów ubezpieczeniowych do ZUS.

 

Liczba zatrudnionych: ok. 700 osób.

Liczba osób w projekcie: 7.

Czas trwania projektu: ok. 6 m-cy.

Narzędzie: Program Płatnik.

Usprawnienie procesów wyliczania cen wyrobów i zespołów, ustalania kosztów normatywnych do celów planistycznych oraz ustalania wysokości robocizny bezpośredniej
i kosztu materiałów bezpośrednich były podstawami opracowanego przeze mnie programu MATPRAKAL. W pierwszej kolejności koncepcję zaimplementowałem w programie
MS Excel a następnie w MS Access.

Liczba zatrudnionych: ok. 700 osób.

Liczba osób w projekcie: 3.

Czas trwania projektu: ok. 2 lat.

Narzędzie: MS Excel, MS Access.

Baza objęła kilkaset wyrobów /kilka tysięcy detali/.

Branże

Lotnictwo

IT

Przemysł maszynowy
Przemysł chemiczny
Radiokomunikacja

gestorzy z którymi współpracowałem
przy dofinansowaniach