Wybór

Krok 1.
wybór dofinansowania

W ramach tego etapu dokonuje się analizy potrzeb projektowych oraz przeglądu dostępnych źródeł dofinansowania.

KE

Programy

NCBR

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Programy

PARP

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Cel, na jaki można pozyskać dofinansowanie